Stratégie a taktiky

30.07.2015 - 31.08.2015
Národná galéria umenia / Galeria Kombëtare e Arteve, Tirana, Albánsko
Date: 30 júla, 2015

Animalesque Allegories

Mary Zygouri

30.07.2015 – 31.08.2015
Národná galéria umenia / Galeria Kombëtare e Arteve, Tirana, Albánsko

21.11.2016 – 8.12.2016
Galéria Kortil, Rijeka, Chorvátsko
curator: Lýdia Pribišová

 

Umelci: Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, Iva Durkáčová, Oto Hudec, Martin Kochan, Daniela Krajčová, Tamara Moyzes, Ilona Németh, Lucia Nimcová, Tomáš Rafa, Shlomi Yaffe, Anabela Žigová

Dalo by sa povedať, že dnešní umelci sú expertami vo vynachádzaní alternatívnych nekonvenčných spôsobov prežitia. Naša neoliberálna spoločnosť, založená na dynamike kapitálu, sotva pripúšťa symbolickú či “nehmotnú” hodnotu umenia. Umelci sú teda nútení buď podriadiť sa trhu, alebo zastávať marginálne pozície v spoločnosti, ktorá im nedovoľuje vyžiť z ich profesie, teda z umenia. Daná situácia núti umelcov vyvinúť inovatívne štruktúry existencie. Táto téma sa vynára v širokom spektre foriem v mnohých umeleckých dielach. Umelci hľadajú kreatívne spôsoby a taktiky uplatnenia sa v spoločnosti. Vo svojich prácach tematizujú a často sa vzťahujú k taktikám prežitia menšín, bezmocných ľudí ako imigrantov, Rómov, či ľudí prenasledovaných totalitnými režimami.

Hlavnou témou výstavy, prezentácie súčasného slovenského videoartu, je kontrapozícia stratégií a taktík. Ich odlíšenie navrhol francúzsky filozof Michel de Certeau vo svojej knihe Prax každodenného života/The Practice of Everyday Life (1984).

Stratégia vo vojenskej terminológii je doménou uznávanej prevahy a vplyvu, ktorý je už aspoň parciálne potvrdený; je programom vedenia kolektívu smerom k väčším víťazstvám. Je dlhodobým plánom tých, ktorí majú čas a všeobecné znalosti na to, aby vytvorili teoretickú formuláciu. Stratégia je identifikáciou kľúčových kampaní, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa dosiahol hlavný cieľ. Znamená kontrolu (mesta, inštitúcie a podobne). Podľa Michela de Certeau z vyvinutia stratégie vyžaruje rozsah moci. Uplatnenie stratégie je spojené s miestom, vytýčeným ako vlastné, ktoré preto slúži ako základňa na generovanie vzťahov k vonkajším subjektom. De Certeau tvrdí, že taktiky sú protikladom stratégií. Miesto na uplatňovanie taktík patrí iným. Keďže uplatňovateľ taktík nemá vlastnú základňu, taktiky závisia na čase. To znamená flexibilitu, kombináciu heterogénnych prvkov. V protiklade k stratégii, tvrdí de Certeau, taktiky sú kompetenciou bezmocných. Taktiky znamenajú adaptáciu na určité prostredie, vytvorené stratégiami mocných. Predpokladajú kreatívny proces zdieľania a spolupráce. Taktiky sú viac čiastkové, viac kontingenčné, pozostávajú z adekvátneho jednania v danom momente, sú metódami menšín, tých slabších. Následné akcie sú viac intuitívne, viac zamerané na konkrétny okamih, viac elastické vo vzťahu k cieľu. Sú v neustálom procese vyhodnocovania situácie a následnej korekcie.

Umelci na tejto výstave používajú vlastné taktiky odhaľovania a odkrytia stratégií dominantnej spoločnosti, a najmä je utilitárnych stratégií. Interakcie vybratých umelcov sa vyznačujú kombináciou empatie, humoru a flexibility. Prostredníctvom týchto nástrojov sú mnohé politické stratégie dešifrované ako prázdne a autoreferenčné. Keďže kontrola prostredníctvom nástrojov stratégií nie je nikdy dokonalá, umenie napomáha nachádzať tieto medzery v systéme.

Výstava Národnej galérii v Tirane bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Výstava v galérii Kortil v Rijeke bola podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.