O nás

PILOT založila kurátorka Lýdia Pribišová v roku 2012 ako občianske združenie, ktorého cieľom je reflexia a prezentácia súčasného vizuálneho umenia s presahmi do iných vedných odborov,humanitných i prírodných vied. Občianske združenie PILOT je platformou pre multižánrové inovatívne a experimentálne formy vizuálneho umenia, poskytuje základňu pre spoluprácu vedy a umenia. Prezentuje site specific projekty pracujúce so špecifikami daného priestoru a s historickou pamäťou daného miesta. PILOT ponúka priestor pre komunikáciu a diskusiu o súčasnom umení s umelcami a divákmi. Ďalším kľúčovým poslaním združenia PILOT je prezentácia súčasného slovenského umenia v zahraničí, ako aj uvedenie progresívnych mladých i etablovaných umelcov zo zahraničia na Slovensku, a napomáhať tak rozvoju vzájomnej medzinárodnej spolupráce v prostredí súčasného umenia. Iniciuje záujem zahraničných inštitúcií o súčasné umenia a ich etablovanie na medzinárodnej úrovni. Nadväzuje interaktívnu spoluprácu so zahraničnými galériami a inými kultúrnymi inštitúciami. Okrem výstav pripravuje konferencie, prednášky, workshopy a výskumy s medzinárodnou účasťou. Od roku 2015 vydáva, spoločne s Nadáciou Praguebiennale časopis o súčasnom výtvarnom umení Flash Art Czech and Slovak Edition, http://www.flashart.cz/, československú edíciu prestížneho medzinárodného časopisu Flash Art http://www.flashartonline.com/.

PILOT was founded by the curator Lýdia Pribišová in 2012 as a civic association with the aim of reflecting and presenting contemporary visual art with crossovers into other disciplines, humanities and natural sciences. The PILOT civic association constitutes a platform for multi-genre innovative and experimental forms of visual art. PILOT provides a base for collaboration between science and art, focusing in particular on projects demanding the cooperation of scientists (anthropologists, physicists, biologists and sociologists). It presents site specific projects working with the specifics of the given space and the historical memory of its location. PILOT offers space for communication and debate about contemporary art between artists and audiences.

Another crucial mission of PILOT is the presentation of Slovak contemporary art abroad, as well as presenting both established and progressive young artists from abroad in Slovakia, thus aiding in the development of mutual international cooperation in the field of contemporary art. It initiates the interest of foreign contemporary art institutions and its establishment at an international level. Through the activities of the members of the association, the curator Lýdia Pribišová, the cultural anthropologist Irena Jenčová and poet Michael Šipöcz, it establishes interactive cooperation with foreign galleries and other cultural institutions. Alongside exhibitions, it convenes conferences, lectures, workshops and research studies with international participation. From 2015 Pilot publish, together with Praguebiennale Foundation, the magazine on contemporary art, Flash Art Czech and Slovak Edition, www.flashart.cz, the local edition of international prestigious Flash Art www.flashartonline.com.